Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"ДОР"

 
від Dovidka.info та МінРеінтеграції Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини _________________

ПОЛОЖЕННЯ про ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Це Положення визначає  основні засади організації та запровадження дистанційного  навчання  в  закладі під час карантину.

1.2.  У  своїй  роботі  з  впровадження  дистанційного  навчання заклад освіти  керується чинними документами:

— Конституцією України;

— Цивільним кодексом України;

— Законом України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 ( із змінами );

— наказом  МОН  №466  «Про  затвердження  Положення  про  дистанційне навчання» від 25.03.13 р.

1.3. Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії  віддалених  один  від одного учасників освітнього процесу, яке функціонує на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Метою дистанційного навчання є надання  освітніх  послуг учням школи для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до навчальних програм шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

1.5.  Завданням дистанційного навчання є забезпечення ліцеїстими закладу можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.

1.6.  У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

 • дистанційна  форма  навчання — форма  організації  навчального процесу у закладі освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання в умовах карантину;

 

 • технології  дистанційного  навчання – комплекс  освітніх  технологій, включаючи інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальному закладі;

 

 • інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології  створення,  накопичення,  зберігання  та  доступу  до  веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації  і  супроводу  освітнього  процесу  за  допомогою  засобів         інформаційно-комунікаційного  зв’язку,  у тому числі мережі Інтернет;

 

 • вебсередовище дистанційного навчання — системно організована сукупність вебресурсів  навчальних  дисциплін  (програм),  програмного  забезпечення управління вебресурсами,  засобів  взаємодії  суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

 

 • веб-ресурси навчальни дисциплін (програм) – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет за допомогою  веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

 

 • система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін  (програм) – програмне  забезпечення  для  створення,  збереження,  накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

 

 • суб’єкти  дистанційного  навчання  —  особи,  які  навчаються  (учні 10-11 класів), та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники);

 

 • асинхронний режим — взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під  час  якої  учасники  взаємодіють  між  собою  із  затримкою  у  часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

 

 • синхроний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-,  відеоконференції тощо)

 

 

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом використання  технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційна форма навчання в закладі освіти запроваджена відповідно до рішення педагогічної ради школи.

2.3. Дистанційне навчання організовується  відповідно  до  робочих навчальних планів.

2.4. Дистанційне  навчання  організовується  для учнів,  які перебувають вдома через запровадження карантину

2.5.  Веб-ресурси, що використовуються в закладі для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, мають бути апробовані педагогами школи у своїй роботі.

2.6. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі ліцею приймається педагогічною радою навчального закладу.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

3.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, дистанційні навчальні заняття (вебінари, відео-уроки), виконання проектних завдань, домашніх контрольних робіт, практична робота, контрольні заходи. Основною формою організації освітнього процесу за дистанційною формою є самостійна робота.

3.2.  Самостійне   вивчення   передбачає   використання   навчальних   матеріалів дистанційних курсів, які учні отримують через Інтернет. Вимоги щодо  самостійного  вивчення навчального  матеріалу  конкретного предмету  визначаються  програмою  навчальної  дисципліни,  методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться в дистанційному курсі.

3.3. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Лекція — один із видів навчального заняття в дистанційному навчанні, на якому  учні отримують  аудіовізуальну  інформацію  лекційного  матеріалу через  засоби  телекомунікаційного зв’язку в синхроному режимі, коли учні отримують лекційний матеріал онлайн (відео-уроки). Допускається  викладення лекційного  матеріалу в асинхроному режимі - у вигляді  веб-сторінок  або  іншому  форматі,  який допускається для використання в Інтернет (наприклад PDF).

Семінар  —  це  навчальне  заняття,  що  заплановане  програмою  навчання, під  час  якого  відбувається  обговорення  вивченої  теми,  до  якого  учні готують тези виступів на підставі виконаних завдань.

Практичне  заняття  —  це  навчальне  заняття в синхроному режимі, під час якого відбувається детальний розгляд ліцеїстами окремих теоретичних положень  навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування; допускається проведення практичних занять в асинхронхроному режимі де вміння і навички у ліцеїстів формуються шляхом індивідуального виконання ними завдань (контрольних робіт), сформульованих у дистанційному курсі.  В цьому випадку практичні заняття виконуються дистанційно, результати для перевірки вчителем розміщуються в електроному журналі.

Лабораторне  заняття  —  форма  навчального  заняття,  яка  передбачає,  що учні  особисто  проводять  натурні  або  імітаційні  експерименти  чи дослідження  з  метою  практичного  підтвердження  окремих  теоретичних положень  конкретної  навчальної  дисципліни.  При  проведенні  лабораторних робіт ліцеїсти набувають практичних навичок роботи  з  лабораторним устаткуванням,  обладнанням,  вимірювальною  апаратурою,  обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.  Лабораторні заняття в дистанційному навчанні в залежності від рівня матеріально-технічної оснащеності, можливостей створення і використання віртуальних лабораторій проводяться дистанційно з використанням відповідних моделюючих програм (емуляторів), віртуальних лабораторій тощо.

Консультація — це елемент освітнього процесу, за яким учні дистанційно отримують відповіді від викладача  на  конкретні  запитання  або пояснення  певних  теоретичних  положень  чи  аспектів  їх  практичного застосування в синхроному режимі (допускається асинхроний режим - у формі чату, форуму та особистих повідомлень).

3.4. Лекція, консультація, семінар, урок проводяться з учнями  дистанційно в синхронному режимі відповідно до навчального плану та розкладу.

3.5. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхроному та  асинхронному режимах.

3.6. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в синхроному режимі , але допускається в асинхронному режимі (тестування, контрольні - онлайн).

3.7. Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій (за можливістю лабораторні роботи онлайн).

3.8. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно в асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.9. Створення та поповнення інформаційних ресурсів дистанційного навчання здійснюється учителями-предметниками закладу. Відповідальність за дистанційний курс несе його автор.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

4.1. У закладі використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на учнів, що перебувають на карантині.

4.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину.

4.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються педагогічною радою закладу.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального плану/навчальної програми підготовки.

5.2. Педагогічні працівники закладу повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

5.3. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання в синхроному та асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу в синхроному та асинхронному режимах;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:
 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • бібліографії;
 • інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом освіти залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що рекомендовані МОН України.

 

 1. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

6.1 Система дистанційного навчання в закладі освіти здійснюється з використанням навчальної інформації, розміщеної на сайті комунальному закладі освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» klpvfp.dnepredu.com в розділі «Дистанційне навчання» та на плaтформі «МОЯ ШКОЛА».

6.2. Поточна  координація  роботи  учителя та учнів щодо проведених уроків, виконання та перевірки домашніх завдань, різних видів контролю здійснюється на платформі «МОЯ ШКОЛА».

 

 1. КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

7.1.  Загальне керування системою дистанційного навчання здійснює начальник, забезпечуючи: проведення заходів для здійснення дистанційного навчання за обраними напрямами за всіма видами освітньої діяльності; фінансову підтримку дистанційного навчання; контроль якості та мотивацію учасників впровадження дистанційного навчання в закладі освіти.

7.2. Оперативне керування дистанційним навчанням здійснює заступник начальника з навчальної роботи, до функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток дистанційного навчання; забезпечення методичної, системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного навчання.

7.3. Безпосереднє керування дистанційним навчанням здійснює адміністратор шкільного сайту та платформи «МОЯ ШКОЛА», до функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток дистанційного навчання.