Нормативні документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

від 30 вересня 2010 року № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

 

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій

3. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 15 грудня 2010 року план заходів з проведення у 2011 році в Україні Року освіти та інформаційного суспільства, передбачивши, зокрема, заходи щодо створення умов для підвищення комп'ютерної грамотності населення, підготовки та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, в тому числі вирішення в установленому порядку питання фінансування таких заходів;

2) здійснити комплекс заходів із забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, в тому числі:

а) розробити та затвердити в установленому порядку державні цільові програми, спрямовані на розвиток дошкільної та професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, поліпшення роботи з обдарованою молоддю, підвищення якості природничо-математичної освіти, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, підтримку входження провідних університетів України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі;

б) внести до 1 грудня 2010 року зміни до комплексного плану заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року, державних цільових програм з розвитку освіти, зокрема Програми «Шкільний автобус», Державної програми «Вчитель», з метою корегування передбачених ними завдань і заходів відповідно до сучасних потреб;

в) забезпечувати:

вчасне та в повному обсязі фінансування державних цільових програм у галузі освіти, заходів з видання підручників, навчальних посібників і методичної літератури;

залучення громадськості до підготовки та реалізації основних заходів з реформування системи освіти, врахування пропозицій громадських організацій із цих питань;

г) здійснити заходи щодо вдосконалення порядку забезпечення навчальною літературою студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів і вихованців дошкільних навчальних закладів, розроблення та реалізації пілотних проектів із запровадження підручників на електронних носіях;

д) опрацювати питання щодо підвищення авторитету робітничих професій в суспільстві, забезпечити вирішення проблемних питань у системі професійно-технічної освіти, зокрема, модернізації матеріальних і кадрових ресурсів, кардинального оновлення змісту освіти відповідно до європейських стандартів і перспективних потреб ринку праці;

е) підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення механізму працевлаштування випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

є) опрацювати питання щодо:

удосконалення структури освіти;

надання провідним вищим навчальним закладам реальної автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти, запровадження їх змагальності та відповідальності за результати роботи;

оптимізації мережі вищих навчальних закладів та їх підпорядкування, створення укрупнених регіональних університетів;

посилення інтеграції освіти, науки, виробництва, наукової та інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів;

ж) прискорити розроблення проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту», забезпечити організацію його громадського обговорення, доопрацювання з урахуванням результатів такого обговорення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

з) забезпечити створення ефективної системи післядипломної освіти, яка передбачатиме мотивацію громадян до безперервного фахового та особистісного вдосконалення;

и) забезпечити активізацію роботи із запровадження інклюзивного навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах дітей з особливими потребами;

і) вжити заходів щодо поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них моральних цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності, утвердження здорового способу життя;

й) розглянути питання щодо поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» на інших педагогічних працівників;

к) вжити невідкладних заходів щодо запровадження ефективного механізму забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників житлом;

л) вирішити до кінця 2010 року питання вдосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) відповідно до потреб економіки та ситуації на національному і регіональних ринках праці;

м) вжити в установленому порядку заходів до поетапного, починаючи з 2011 року, підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність із вимогами законодавства про освіту;

н) забезпечити запровадження, починаючи з 2011 року, національної системи моніторингу рівня якості освіти та участь української сторони у відповідних міжнародних моніторингових дослідженнях.

4. Міністерству освіти і науки України:

1) вжити разом із місцевими органами виконавчої влади за участю Національної академії педагогічних наук України, органів місцевого самоврядування заходів щодо створення умов для забезпечення виконання вимог закону стосовно обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, проведення необхідної роз'яснювальної роботи серед населення стосовно форм і методів такої освіти, прав і обов'язків батьків;

2) розробити план заходів із впровадження єдиної інформаційної системи управління освітою;

3) створити до 1 травня 2011 року відкриту єдину державну електронну базу освіти;

4) удосконалити до 15 листопада 2010 року умови прийому до вищих навчальних закладів України, оптимізувавши, зокрема, строки проведення вступної кампанії;

5) вживати під час проведення вступних кампаній заходів щодо забезпечення належної організації роботи з прийому документів вступників приймальними комісіями вищих навчальних закладів, об'єктивності та прозорості зарахування вступників на навчання.

5. Міністерству внутрішніх справ України за участю правоохоронних органів активізувати роботу з виявлення фактів використання підроблених документів про освіту.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити до 31 грудня 2010 року перегляд програм Автономної Республіки Крим, регіональних програм з питань розвитку освіти, розроблення нових програм з цих питань, зокрема із запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;

проаналізувати до 1 листопада 2010 року стан дошкільної освіти в регіонах, розробити плани дій щодо поліпшення її якості, передбачивши, зокрема, заходи з відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які тимчасово не працюють, а також з будівництва нових закладів.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

30 вересня 2010 року

 

Офіційне Iнтернет-представництво Президента України

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 926/2010

 

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

від 31 грудня 2005 року № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

                        П О С Т А Н О В А
                   від 31 грудня 2005 р. N 1312
                               Київ

 

                   Про невідкладні заходи щодо
              запровадження зовнішнього незалежного
             оцінювання та моніторингу якості освіти

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  289 ( 
) від 21.02.2007
           N 1319 (
1319-2009-п) від 08.12.2009
           N  397 ( 
397-2010-п) від 02.06.2010 }

 

    На виконання  Указу  Президента  України  від 4 липня 2005 р.
N 1013 (
) "Про  невідкладні  заходи  щодо  забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні" та з метою підвищення
якості загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до
вищої  освіти  і  створення  передумов  для  входження  України  в
європейський     освітній      простір      Кабінет      Міністрів
України  постановляє:
 

     1. Установити,  що  зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень   випускників   навчальних  закладів  системи  загальної
середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних
закладів, є вступними випробуваннями до цих закладів.

{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ N 1319 ( ) від
08.12.2009 }

 

     2. Затвердити  Положення  про  Український  центр  оцінювання
якості освіти, що додається.
 

 

     {  Пункт  3  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 397
(
) від 02.06.2010 }
 

 

     4. Внести  до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від
25 серпня   2004   р.  N  1095    (
)  "Деякі  питання
запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти"
(Офіційний вісник України,  2004 р.,  N 34,  ст.  2262) зміни,  що
додаються.
 

     5. Міністерству освіти і науки забезпечити:
 

     разом з  Українським  центром   оцінювання   якості   освіти,
Міністерством   освіти   і   науки   Автономної  Республіки  Крим,
управліннями   освіти   і    науки    обласних,    Київської    та
Севастопольської    міських   державних   адміністрацій   поетапне
запровадження  зовнішнього   незалежного   оцінювання   навчальних
досягнень   випускників   навчальних  закладів  системи  загальної
середньої освіти;

 

     перепідготовку та  підвищення   кваліфікації   фахівців   для
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

 

     розміщення Українського  центру  оцінювання  якості  освіти у
м. Києві по вул. Львівській, 28, та його оснащення;

 

     разом з  Міністерством  праці  та   соціальної   політики   і
Міністерством   фінансів   розроблення  та  затвердження  штатного
розпису Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  та  його
регіональних підрозділів;

 

     разом з   Радою   міністрів   Автономної   Республіки   Крим,
обласними,  Київською  та  Севастопольською  міськими   державними
адміністраціями  створення необхідних умов для роботи регіональних
підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти.

 

     6. Міністерству внутрішніх справ  разом  із  Службою  безпеки
забезпечити  здійснення  заходів  з  охорони  Українського  центру
оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів, а також
захист  інформації  під  час  підготовки  і проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.

 

     7. Міністерству  праці  та  соціальної   політики   разом   з
Міністерством  освіти  і науки та Міністерством фінансів визначити
умови оплати  праці  працівників  Українського  центру  оцінювання
якості освіти та його регіональних підрозділів.

 

     8. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів
вжити заходів до:

 

     утворення навчально-екзаменаційних центрів;
 

     фінансування Українського центру оцінювання якості освіти  та
його  регіональних  підрозділів  у  2006  та  наступних  роках  за
бюджетною  програмою   "Здійснення   зовнішнього   оцінювання   та
моніторинг  якості  освіти  Українським  центром оцінювання якості
освіти      та       його       регіональними       підрозділами",
навчально-екзаменаційних   центрів   у  2006  році  за  зазначеною
бюджетною програмою,  а починаючи з 2007 року - за рахунок  коштів
місцевих   бюджетів,   які   враховуються  при  визначенні  обсягу
міжбюджетних трансфертів.

 

     9. Державному   комітетові   телебачення   і    радіомовлення
забезпечити   широке  висвітлення  у  засобах  масової  інформації
заходів  щодо  запровадження  зовнішнього  незалежного  оцінювання
навчальних   досягнень  випускників  навчальних  закладів  системи
загальної середньої освіти та моніторингу якості освіти.
 

 

     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ
 

     Інд. 28
 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 31 грудня 2005 р. N 1312

 

                            ПОЛОЖЕННЯ
          про Український центр оцінювання якості освіти
 

 

     1. Український центр оцінювання якості освіти (далі -  Центр)
є бюджетною установою, що належить до сфери управління МОН.

 

     2. Центр    у   своїй   діяльності   керується   Конституцією
(
) і законами України,  актами Президента  України  та
Кабінету Міністрів України, наказами МОН та цим Положенням.
 

     3. Центру    підпорядковуються   регіональні   підрозділи   -
регіональні  центри  оцінювання  якості  освіти  у  мм.   Вінниці,
Дніпропетровську,   Донецьку,  Івано-Франківську,  Києві,  Львові,
Одесі,  Сімферополі та Харкові, навчально-екзаменаційні центри, що
забезпечують організацію і здійснення у межах регіонів зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів  системи загальної середньої освіти,  які виявили бажання
вступити до вищих навчальних закладів (далі -  зовнішнє  незалежне
оцінювання),  шляхом  проведення  тестування на паперових носіях і
комп'ютерного тестування.

 

     4. Основними завданнями Центру є:
 

     1) організаційно-технологічна      підготовка      здійснення
зовнішнього   незалежного  оцінювання  та  проведення  моніторингу
якості освіти, що передбачає:

 

     розроблення технологічного  процесу  зовнішнього  незалежного
оцінювання;

 

     розроблення єдиних програмних вимог;
 

     організацію розроблення  та  стандартизацію тестових завдань,
створення бази даних;

 

     розроблення програмного забезпечення для створення бази даних
і оброблення результатів тестування;

 

     підготовку інформаційних,    методичних    та   інструктивних
матеріалів;

 

     фахову підготовку осіб, що забезпечують проведення тестування
та моніторинг якості освіти;

 

     розроблення завдань для зовнішнього незалежного оцінювання;
 

     розроблення схеми зовнішнього незалежного оцінювання;
 

     2)   проведення  за  дорученням  МОН  соціально-психологічних
досліджень  та  атестації  педагогічних  працівників; { Підпункт 2
пункту  4  в  редакції  Постанови  КМ  N  1319 (
) від
08.12.2009 }
 

     3) сприяння  навчанню  інформаційних  технологій  випускників
навчальних   закладів   системи   загальної   середньої  освіти  у
навчально-екзаменаційних центрах.

 

     5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
 

     оформляє і  видає  особам,  які  пройшли  зовнішнє  незалежне
оцінювання, сертифікат з його результатами;

 

     подає на   запит   навчальних   закладів   системи  загальної
середньої освіти  та  вищих  навчальних  закладів  інформацію  про
результати зовнішнього незалежного оцінювання;

 

     проводить за дорученням МОН моніторинг якості освіти; { Абзац
четвертий  пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1319 (
)
від 08.12.2009 }
 

     веде реєстр  обліку  осіб,  які  пройшли  зовнішнє  незалежне
оцінювання.

 

     6. Центр  під  час  виконання  покладених  на  нього  завдань
взаємодіє  з  центральними  і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та
організаціями, а також з фізичними особами.

 

     7. Центр має право:
 

     1) утворювати навчально-екзаменаційні центри,  що утримуються
за  рахунок  місцевих  бюджетів,  за  погодженням  з  відповідними
місцевими   органами   виконавчої   влади  та  органами  місцевого
самоврядування;

 

     2) укладати  договори   з   підприємствами,   установами   та
організаціями,  у тому числі іноземними,  на виконання ними робіт,
пов'язаних з проведенням моніторингу якості освіти та  зовнішнього
незалежного оцінювання;

 

     3) одержувати   в   установленому  порядку  від  підприємств,
установ  та  організацій  інформацію,  необхідну   для   виконання
покладених на нього завдань;

 

     4) залучати   для   виконання  покладених  на  нього  завдань
міжнародну фінансову та технічну допомогу, зокрема гранти;

 

     5) надавати на замовлення фізичних  та  юридичних  осіб  такі
державні платні послуги з:

 

     проведення соціологічних     досліджень,    анкетування    та
опитування  з  питань  зовнішнього   незалежного   оцінювання   та
моніторингу якості освіти;

 

     проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;
 

     використання комп'ютерної техніки;
 

     провадження видавничої        діяльності,       а       також
інформаційно-консультаційні послуги у сфері освіти  та  проведення
моніторингу якості освіти.

 

     8. Центр  очолює  директор,  який  призначається на посаду за
поданням МОН і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

 

     9. Директор Центру:
 

     здійснює керівництво  діяльністю  Центру,  несе   персональну
відповідальність  перед  Кабінетом  Міністрів України за виконання
покладених на Центр завдань;

 

     затверджує за погодженням з  МОН  структуру  Центру  в  межах
граничної чисельності працівників і фонду оплати праці;

 

     затверджує положення  про  структурні  підрозділи та посадові
інструкції працівників Центру;

 

     затверджує за погодженням з  МОН  положення  про  регіональні
підрозділи  -  регіональні  центри  оцінювання  якості  освіти  та
навчально-екзаменаційні центри;

 

     видає у межах своєї компетенції накази, забезпечує здійснення
контролю за їх виконанням;

 

     розпоряджається коштами    Центру   в   межах   затвердженого
кошторису;

 

     утворює у Центрі конкурсну та атестаційну комісії;
 

     в установленому порядку призначає на  посаду  та  звільняє  з
посади працівників Центру;

 

     проводить атестацію працівників Центру;
 

     застосовує дисциплінарні стягнення до працівників Центру;
 

     призначає і   звільняє   за   погодженням  з  МОН  керівників
регіональних    центрів    оцінювання     якості     освіти     та
навчально-екзаменаційних центрів.

 

     10. У  Центрі утворюється громадська рада,  що діє відповідно
до положення, затвердженого МОН.

 

     11. Центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
 

     12. Гранична  чисельність  працівників  Центру,  регіональних
центрів   оцінювання  якості  освіти  та  навчально-екзаменаційних
центрів затверджується МОН.

 

     13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в   установах  Державного  казначейства,  печатку  із  зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

 

     14. Ліквідація  та  реорганізація   Центру   здійснюється   в
установленому порядку.
 

 

     {  Склад  втратив  чинність  на  підставі  Постанови КМ N 397
(
) від 02.06.2010 }
 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 31 грудня 2005 р. N 1312

 

                              ЗМІНИ,
                що вносяться до постанови Кабінету
          Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1095
                         (
)
 

 

     1. У постанові:
 

     у назві,  пункті  1  та  абзаці  другому   пункту   4   слова
"зовнішнього оцінювання" замінити словами "зовнішнього незалежного
оцінювання";

 

     пункт 3 викласти у такій редакції:
 

     "3. Міністерству освіти і науки:
 

     у 2006 році - провести  випробування  технологій  зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти;

 

     у 2007-2008  роках  -  здійснити  запровадження   зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти,  які виявили  бажання
вступити до вищих навчальних закладів".

 

     2. У  Порядку  зовнішнього  оцінювання  та моніторингу якості
освіти, затвердженому зазначеною постановою:

 

     у назві,  абзаці  другому  пункту  2,  абзаці   третьому   та
четвертому  пункту  5,  пункті  11  слова "зовнішнього оцінювання"
замінити словами "зовнішнього незалежного оцінювання";

 

     у пункті  1  слова  "Зовнішнє  оцінювання"  замінити  словами
"Зовнішнє незалежне оцінювання";

 

     пункт 6 викласти у такій редакції:
 

     "6. Зовнішнє   незалежне   оцінювання   навчальних  досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
є  державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до
вищих навчальних закладів і здійснюється на  принципах  прозорості
та  об'єктивності.  Право  на  проходження зовнішнього незалежного
оцінювання мають випускники навчальних закладів системи  загальної
середньої  освіти  або  особи,  які вже одержали атестат про повну
загальну середню освіту.

 

     За результатами зовнішнього  незалежного  оцінювання  особам,
які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання,  видаєтвся сертифікат з
його  результатами,  згідно  з  яким  вноситься  відповідний запис
у додаток до  атестата  випускників  навчальних  закладів  системи
загальної середньої освіти  про  повну  загальну  середню  освіту.
Особи, які  раніше  одержали  атестат  про  повну загальну середню
освіту, при вступі до вищих навчальних закладів подають сертифікат
разом з атестатом. Зразок сертифіката затверджується МОН". 

 

 

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

від 3 грудня 2013 року № 1689 «Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання»

Всі документи взято з сайту Українського центру оцінювання якості освіти:  

 


1
2
3